kuran.com

Hadis

HADİS: Bir adam, Resulullah (sav)`a uğradı. Efendimiz, yanında bulunan bir zata: "Şu gelen kimse hakkında reyin nedir?" diye sordu. Adam: "O, halkın eşrafındandır, bu vallahi bir kıza talib olsa hemen evlendirilmeye; birisi lehine şefaate bulunsa, şefaatinin yerine getirilmesine layıktır" dedi. Resulullah (sav) sükut buyurdular. Derken az sonra bir adam daha uğradı. Resulullah (sav) yanındakine: "Pekiyi bunun hakkında reyin nedir?" dedi. Adam: "Ey Allah`ın Resulü! Bu, müslümanların fakir takımındandır. Vallahi, bu bir kıza talib olsa evlendirilmemeye, şefaatte bulunsa itibar edilmemeye, bir şey söylese dinlenilmemeye layıktır?" cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): "Bu, onun gibilerin bir arz dolusundan daha hayırlıdır?" buyurdu.

FASIL: ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ

KONU: Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

RAVİ: Sehl İbnu Sa`d es-Saidi

KAYNAK: Buhari, Rikak 16, Nikah 15; İbnu Mace, Zühd 5, (4120)

HADİS: Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: "Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah`ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir." [Rezin şunu ilave etti: "Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah`ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir" (Hadid 23)]

FASIL: ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ

KONU: Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

RAVİ: Ebu Zerr el-Gıffari

KAYNAK: Tirmizi, Zühd 29, (2341); İbnu Mace, Zühd 1, (4100)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Ey Aişe! Cennette) benimle olman seni mesrur edecekse sana dünyadan bir yolcunun azığı kadarı kifayet etmelidir. Sakın zenginlerle sohbet arkadaşlığı etme. Bir elbiseye yama vurmadan eskimiş addetme." [Rezin şunu ilave etmiştir: "Urve dedi ki: "Hz. Aişe (ra), bir elbiseyi eskitip yamamadıkça ve içini dışına ters çevirip (bir zamanlar da öyle giyerek iyice eskitmedikçe) yenilemezdi. Bir gün kendisine, Muaviye tarafından gönderilmiş olan seksenbin (dirhem) geldi. Bu paradan, akşama tek dirhem kalmadı (hepsini tasadduk etti). Cariyesi ona: "Bana ondan bir dirhemlik olsun et alsaydın ya!" dedi. Hz. Aişe: "(Para varken) hatırlatmış olsaydın, isteğini yapardım" dedi."]

FASIL: ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ

KONU: Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

RAVİ: Aişe

KAYNAK: Tirmizi, Libas 38, (1781)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah`ım, Al-i Muhammed`in rızkını belini doğrultacak kadar ver -Bir diğer rivayette- "yetecek kadar ver" buyurmuştur."

FASIL: ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ

KONU: Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

RAVİ: Ebu Hüreyre

KAYNAK: Buhari, Rikak 17; Müslim, Zekat 126, (1055); Tirmizi, Zühd 38, (2362)

HADİS: Resulullah (sav) şöyle dua etmişti: "Allah`ım, beni miskin olarak yaşat, miskin olarak ruhumu kabzet, kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret." Hz. Aişe (ra) atılarak sordu: "Niçin ey Allah`ın Resulü?" "Çünkü," dedi, "onlar cennete, zenginlerden kırk bahar önce girecekler. Ey Aişe! Fakirleri sev ve onları (rivayet meclisine) yaklaştır, ta ki Kıyamet günü Allah da sana yaklaşsın." [Diğer bir hadiste: "Beşyüz yıl" tabiri vardır, iki hadis şöyle cem`edilir: "Kırktan maksad hırs sahibi fakirin, hırs sahibi zenginden öne geçeceği müddettir. Beşyüzden maksad, zahid fakirin hırslı zenginden önce gireceği müddettir. Böylece hırs sahibi fakir, zahid fakirin yirmibeş derece üstünlüğüne nazaran iki derecelik bir üstünlüğe sahiptir. Bu kırkın beşyüze nisbetidir. Bu ve benzeri takdirler Resulullah`ın lisanında mücazefe veya tesadüfi olarak cereyan etmez. Bilakis idrak ettiği bir sır veya ilminin ihata ettiği bir nisbet sebebiyle söylenmiştir. Zira o hevadan konuşmaz]

FASIL: ZÜHD VE FAKR BÖLÜMÜ

KONU: Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

RAVİ: Enes

KAYNAK: Tirmizi, Zühd (2353)

keyboard_arrow_up