kuran.com

Hadis

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah`ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder." Bir diğer rivayette: "...Allah, onun için, cennette bir mislini inşa eder" buyrulmuştur.

FASIL: MESCİDLER BÖLÜMÜ

KONU: Mescid İnşa Etmenin Fazileti

RAVİ: Osman

KAYNAK: Buhari, Salat 65; Müslim, Mesacid 25, (533); Tirmizi, Salat 237, (318)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetimin ücreti bana arzedilip gösterildi. Öyle ki mescidden çıkarılıp atılan bir çer-çöpün sevabını bile gördüm. Ümmetimin günahı da bana arzedil(ip gösteril)di. Kişiye Kur`an`dan kendine gelen sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim."

FASIL: MESCİDLER BÖLÜMÜ

KONU: Mescid İnşa Etmenin Fazileti

RAVİ: Enes

KAYNAK: Ebu Davud, Salat, 16, (461); Tirmizi, Fezailu`l-Kur`an 19, (2917)

HADİS: Resulullah (sav) Medine`ye geldiği zaman, Medine`nin yüksek kısmında, kendilerine Beni Amr İbni Avf denen bir kabileye indi. Onların yanında ondört gece kaldı. Sonra Beni Neccar`a haber gönderdi. Onlar kılınçlarını kuşanmış olarak geldiler. Ben (şu anda) Resulullah (sav)`ı devesi üzerinde Ebu Bekr`i de terkisinde, Beni Neccar`ın ileri gelenleri etraflarını sarmış olarak görür gibiyim. Aleyhissalatu vesselam, (yükünü) Ebu Eyyub el-Ensari`nin evinin avlusuna indirdi. "Ey Beni Neccar!" buyurdular, "şu bahçenin fiyatında pazarlık edelim!" buyurdu. Onlar: "Hayır! dediler. Vallahi biz senden onun bedelini istemiyoruz, Allah`tan istiyoruz!" Bu arsada hurma ağaçları, müşriklere ait kabirler ve bazı yıkıntılar vardı. Resulullah (sav) hurma ağaçlarının kesilmesini, müşrik kabirlerinin kaldırılmasını, harabelerin de düzlenip arazinin tesviyesini emretti. Hurma kütükleri mescidin kıble tarafına (direkler halinde) dizildiler, kapının iki yanı taşla örüldü. (Bu inşaat devam ederken Müslümanlar) şu beyti terennüm ediyorlardı, Resulullah da onlara katılıyordu: "Ey Rabbimiz, ahiret hayrından başka hayır yok! Öyleyse muhacir ve ensara yardım et!"

FASIL: MESCİDLER BÖLÜMÜ

KONU: Mescidlerin İnşa Edilmesi

RAVİ: Enes

KAYNAK: Buhari, Salat 48, Fezailu`l-Medine 1, Büyu 41, Vesaya 27, 30, 34, Menakıbu`l-Ensar 46; Müslim, Mesacid 9, (524); Ebu Davud, Salat 12, (453, 454); Nesai, Mesacid 12, (2, 39)

HADİS: Mescid, Resulullah Aleyhissalatu vesselam zamanında kerpiçten yapılmıştı. Tavanı hurma dallarıyla örtülmüştü. Direklerini hurma kütükleri teşkil ediyordu. Hz. Ebu Bekr (ra) buna (gerek tezyin ve gerekse tevsi yönüyle) hiçbir ilave getirmedi. Hz. Ömer (ra), (enini boyunu) artırarak mescidi, Resulullah devrindeki tarz üzere [kerpiç ve hurma dallarıyla] yeniden inşa etti. Onu esaslı şekilde Hz. Osman (ra) (hem tezyin hem tevsi yönleriyle) değiştirdi ve pek çok ilavelerde bulundu. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle inşa etti. Direklerini de nakışlanmış taşlardan yaptı. Tavanını da (pek kıymetli olan) sac ağacından yaptı.

FASIL: MESCİDLER BÖLÜMÜ

KONU: Mescidlerin İnşa Edilmesi

RAVİ: Abdullah İbnu Ömer

KAYNAK: Buhari, Salat 62; Ebu Davud, Salat 12, (451)

HADİS: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim içerisinde Allah(ın adı) zikredilsin diye bir mescid bina ederse, Allah da ona cennette bir ev bina eder."

FASIL: MESCİDLER BÖLÜMÜ

KONU: Mescidlerin İnşa Edilmesi

RAVİ: Amr İbnu Abese es`Sülemi

KAYNAK: Nesai, Mesacid 1, (2, 31)

keyboard_arrow_up